LeetCode 4. 寻找两个正序数组的中位数

上一篇博客:LeetCode 605. 种花问题(简单模拟)——每日一题

 写在前面:大家好!我是AC-fun,我的昵称来自两个单词Acceptedfun。我是一个热爱ACM的蒟蒻。最近萌生了刷LeetCode的想法,所以我打算从LeetCode简单的题目开始做起,攻陷LeetCode。如果博客中有不足或者的错误的地方欢迎在评论区或者私信我指正,感谢大家的不吝赐教。我的唯一博客更新地址是:https://ac-fun.blog.csdn.net/。非常感谢大家的支持。一起加油,冲鸭!
用知识改变命运,用知识成就未来!加油 (ง •̀o•́)ง (ง •̀o•́)ง

原题链接:LeetCode 4. 寻找两个正序数组的中位数

题目信息

题目描述

 给定两个大小为 mn 的正序(从小到大)数组 nums1nums2。请你找出并返回这两个正序数组的中位数。

进阶:你能设计一个时间复杂度为 O(log (m+n)) 的算法解决此问题吗?

示例 1

输入:nums1 = [1,3], nums2 = [2]
输出:2.00000
解释:合并数组 = [1,2,3] ,中位数 2

示例 2

输入:nums1 = [1,2], nums2 = [3,4]
输出:2.50000
解释:合并数组 = [1,2,3,4] ,中位数 (2 + 3) / 2 = 2.5

示例 3

输入:nums1 = [0,0], nums2 = [0,0]
输出:0.00000

示例 4

输入:nums1 = [], nums2 = [1]
输出:1.00000

示例 5

输入:nums1 = [2], nums2 = []
输出:2.00000

提示:

 • nums1.length == m
 • nums2.length == n
 • 0 <= m <= 1000
 • 0 <= n <= 1000
 • 1 <= m + n <= 2000
 • -106 <= nums1[i], nums2[i] <= 106

题解

解题思路

 首先使用 归并排序 将两个数组从小到大进行排序,并放到另一个 vector 数组 ans 中,然后再找到并计算出新数组的中间值。如果结果数组 ans 的长度为奇数那么中间值只有一个,此时直接返回 double 类型的中间值即可。如果 ans 的长度为偶数,那么中间值有两个,需要将两个中间值相加除以 2 之后再返回。有关归并排序的详细解释请看 经典排序算法之归并排序详解

解题代码

class Solution {
public:
  double findMedianSortedArrays(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    vector<int> ans;
    int len1 = nums1.size(), len2 = nums2.size();

    // 进行归并排序
    int i = 0, j = 0;
    while (i < len1 && j < len2) {
      if (nums1[i] <= nums2[j]) ans.push_back(nums1[i++]);
      else ans.push_back(nums2[j++]);
    }
    while (i < len1) ans.push_back(nums1[i++]);
    while (j < len2) ans.push_back(nums2[j++]);

    // 计算并返回结果
    int len3 = ans.size();
    double res = 0;
    if (len3 % 2 != 0) res = (double)ans[len3 / 2];
    else res = (double)(ans[len3 / 2] + ans[(len3 / 2) - 1]) / 2;
    return res;
  }
};

未完待续,持续更新中……
在这里插入图片描述

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: Age of Ai 设计师:meimeiellie 返回首页